7. Olağan Genel Kurulu Yapıldı


Resimler için tıklayınız -->

BAŞKANIN KONUŞMA METNİ
Sayın Divan, Sayın genel mu¨du¨ru¨m, genel mu¨du¨r yardımcılarım, daire bas¸kanlarım, İETT’nin değerli yo¨neticileri, Hizmet I·s¸ Sendikasının degˆerli yo¨neticileri, sivil toplum kurulus¸larının degˆerli bas¸kan ve yo¨neticileri, saygıdegˆer misafirler, degˆerli delegeler, sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.
Allah’ın Rahmeti, Bereketi, Mağfireti hepimizin üzerine olsun. Dernegˆimizin 7. olagˆan genel kuruluna hos¸ geldiniz s¸eref verdiniz.
C¸ok degˆerli hazirun gerc¸ekten ülke olarak c¸ok zor do¨nemden gec¸iyoruz. Uzun zamandan beri u¨lkemizde yas¸anan menfur tero¨r olaylarını s¸iddetle kınıyor ve lanetliyorum. Terör olaylarında şehit olan kardes¸lerimize Allah’tan rahmet kederli ailelerine bas¸ sagˆlıgˆı diliyor, yaralı olan kardes¸lerimize Allah’tan acil s¸ifalar diliyorum.
So¨zlerimin hemen bas¸ında dernegˆimizin kurulus¸undan bugu¨ne kadar hizmet edip destek olan herkese tes¸ekku¨r eder, o¨lenlere Allah’tan rahmet, kalanlara o¨mu¨r boyu sagˆlık ve mutluluklar diliyorum.
Sayın Divan, Degˆerli bu¨yu¨klerim, Sevgili dostlar;
I·.B.C¸.D. Dernegˆi kuruldugˆu gu¨nden bu yana hep ilklere imza attı, olmaz denenleri bas¸ardı, u¨yelerine daha iyi ve daha gu¨zel hizmet sunabilmek ic¸in gece gu¨ndu¨z c¸alıs¸arak bugu¨nlere geldi. Zira bu dernek I·ETT is¸c¸isinin aklından ve vicdanından dogˆmus¸tur. Bas¸arımızın temel kaynagˆı u¨yemizin gu¨cu¨ ve ortak aklıniradesidir. Bu genel kurul gerc¸ek hizmet erlerinin markası, gu¨c¸lu¨ ve iradeli kadronun adresi, gelecegˆe ac¸ılan ufuk kapımızın anahtarı olacaktır ins¸allah.
Dernegˆimizin adresinde birles¸enler, sevgi ve saygı so¨zlerini kendilerine rehber edinmis¸lerdir. O¨yleyse gec¸mis¸i yok sayarak degˆil, gec¸mis¸i yad ederek, gelecegˆe emin adımlarla yu¨ru¨meyi bilmeliyiz. Bu manada geçmişten günümüze yapılan hizmetlerden bazılarını o¨zetle belirtmek isterim.
Sayın Divan, Degˆerli bu¨yu¨klerim, Sevgili dostlar ;
I·.E.T.T. nin bir buc¸uk asra yaklas¸an tarihinde ilk defa rahmetli olan is¸c¸i ve memurlarımız ile halen c¸alıs¸an is¸c¸i ve memurlarımızın rahmetli olan yakınları ic¸in her yıl Mayıs ayında Cuma namazı kılınan garaj mescitlerimizde Kur’anıKerim ve Mevlit okutuyoruz.
Dernegˆimiz her yıl ortalama 250 u¨ye c¸ocugˆunu su¨nnet ettiriyor. Bu c¸ocukların giyim, kesim u¨creti, yol, yiyecek ve ic¸ecek gibi tu¨m zorunlu giderleri dernegˆimizce kars¸ılanıyor, ayrıca aileleri ile birlikte su¨nnet olacak c¸ocuklarımız ic¸in Eyu¨p Sultan da Kur’anı Kerim ve Mevlit okutuluyor. Bo¨ylece sistemli ve du¨zenli bu gu¨zel hizmetlerimizi yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz, kurumumuz var oldukc¸a yas¸atmaya da devam edecegˆiz.
Asli go¨revlerimizin yanında sosyal go¨revimizin geregˆi sagˆlık ve dogˆal afetten dolayı magˆdur olan ve belgeleyen u¨yelerimize bu¨tc¸e imkanlarımız o¨lc¸u¨su¨nde yardım yapılıyor.
Ayrıca s¸ehir ic¸i ve s¸ehir dıs¸ı cenaze hizmetlerimiz temsilcilerimiz tarafından aksatılmadan yerine getiriliyor. U¨yemizin o¨lu¨mu¨ halinde, ailesine 35 u¨ye aidat tutarı o¨lu¨m yardımı yapılıyor.
Go¨revi bas¸ında yaptıgˆı yaralamalı veya o¨lu¨mlu¨ kaza sonucu, tutuklu veya hu¨ku¨mlu¨ olarak hapiste altı ayını dolduran kadrolu u¨yeye, toplam 35 u¨ye aidat tutarı, hapiste do¨rt ayını dolduran so¨zles¸meli u¨yeye, toplam altmıs¸ u¨ye aidat tutarı yardım yapılıyor.
Geçmişten geleceğe derneğimizi taşımak için verdigˆimiz so¨z ve yaptıgˆımız program dahilinde, 2014 yılında başlatılan değişim ve dönüşüm sürecine bağlı olarak, hukuki alt yapı için tüzük değişikliğinin yapılması, şubelerin kapatılması ve yerlerinin satılması, elde edilen toplam gelirin üyelerin banka maaş hesaplarına eşit pay edilerek yatırılması, araçların satılması, dört ayrı garajda kaza irtibat bu¨rolarının açılması ve hizmet vermeye başlaması tamamlanmıştır. Bu sürece destek ve katkı sunan Sayın Genel Müdürümüz Mümin Kahveci beye ve ekibine sizler adına candan teşekkür ediyorum.
Ayrıca hukuki ve fiili alanda hiç sıkıntı yaşanmadan bu sürecin tamamlanmasında bilgisi, tecrübe ve birikimiyle büyük pay sahibi olan eski Genel Başkanımız Sayın Salim Sezer beye üyelerimiz adına ayrıca teşekkür ediyorum.
Sevgili delegeler, değerli dostlar, biz dernek olarak işverenimizle iş paylaşımı yapıyoruz. Bunu anlayamayanlara bir kez daha hatırlatmak isterizki, üyelerimize daha iyi daha güzel hizmet etmenin ön şartı, işverenimizle senkronize içinde uyumlu ve verimli çalışmamızdır. Bu nedenle garajlardaki kaza irtibat büroları ile üyelerimize daha yakın olunacak ve iyi hizmet sunulacaktır. Yeni değişim ve dönüşüm sürecine bağlı olarak 2016 yılı Şubat ayından itibaren üye aidatında aylık 9 TL indirim yapıldı. Buna göre aylık 41.000 TL yıllık 500.000 TL tasarruf yapılacak, 2016 yılında ilave zam yapılmayarak en az 300.000 TL ayrıca tasarruf yapılacaktır. Böylece bu yıl toplam 800.000 TL tasarruf yapılmış olacaktır. Bu uygulamamız ve kararımız umarım geleceğe yönelik herkes için örnek olacaktır.
U¨yelerimizin yaptıgˆı yaralamalı ve o¨lu¨mlu¨ kazalara bo¨lgelerde go¨revli olan kaza ekiplerimiz en hızlı ve c¸abuk ulas¸arak, yaralı olan u¨yemizin veya u¨c¸u¨ncu¨ s¸ahısların hastanedeki ilk tedavilerini yaptırıyor ve yardımcı oluyor. Hukuk alanında ise dernek avukatlarımız karakol ifadesinden bas¸layıp Yargıtay sonucuna kadar u¨yemiz adına hukuki su¨reci yerine getiriyor.
Ramazan ayında tu¨m c¸alıs¸anlarımıza yo¨nelik iftar veriliyor.Belirli zaman dilimlerinde eğitim semineri düzenliyor. Mahkeme kararıyla tutuklanan ancak kefaletle serbest bırakılan u¨yemiz adına kefalet u¨cretinin % 75 ni, kaza sonucu yazılan trafik cezasının % 50 sini, u¨yeye isabet eden hasar parasının % 80 ni, tazminat parasının % 75 ni savcılık para cezasının % 75 ni avukat vekalet u¨creti, alkol ve adli tıp raporuna o¨denen paranın tamamını, ceza davalarının sonunda u¨yemize verilen toplam para cezasının % 50 sini dernek u¨yesine o¨düyor. Böylece dernek olarak kurumlas¸ma noktasında mu¨kemmele yakın is¸ler yapılıyor ve hizmetler sunuluyor.
Dernegˆimiz adına yapılan tu¨m harcamalar günlük ofis harcamaları hariç fatura karşılığı banka yoluyla yapılıyor. U¨yemizin alacagˆı hasar ve yardımlar her hafta Pers¸embe gu¨nu¨ yazılı talimatla bankadan hesabına yatırılıyor.
Hepimize ait olan kurumlarımıza sahip c¸ıkmak ve destek olmak ortak go¨revimiz olmalıdır. Bu nedenle gu¨zel hizmet ve eserler meydana getirmek, huzur ve barıs¸ ortamını sagˆlamak, ortak akılla hareket edip, kimseyi kırmadan ve u¨zmeden hizmet u¨retmek temel amacımız ve gayemiz olmalıdır. Bugüne kadar bütün zorlukları aşarak bunu başardık. İnşallah bundan sonrada önümüze çıkan bütün engelleri aşarak mutlu ve huzurlu olmayı başarırız.
Sevgili delegeler, birbirini seven ve sayan yo¨neticiler olarak ileriye bakmasını bilmeliyiz, laf yerine is¸ u¨retmeliyiz, ileriye yo¨nelik yapılması gereken eksik kalan is¸lerimizi beraberce yapmanın mutlulugˆunu yas¸amalıyız. Bu hizmetlerin sonunda herkesin hayır duası ve Allah’ın rızası oldugˆunu asla unutmamalıyız.
Bizler yo¨netici olarak u¨yelerimize bu gu¨zel hizmetleri yapıyoruz da onlar bunu kars¸ılıksız mı bırakıyor, hayır elbette bırakmıyor.kendilerine hizmet edenin yanında olduklarını ve ahde vefasını her fırsatta go¨sterdikleri gibi sandıktada oyları ilede go¨steriyorlar. Son yapılan delege seçimlerinde dört bölgede, sec¸imlerin yeniden kazanılması bunun ac¸ık bir go¨stergesidir. I·s¸te bu¨tu¨n bunlar bas¸arının eseri, ahde vefanın en gu¨zel o¨rnegˆidir. Bu manada tu¨m u¨yelerimize huzurlarınızda ayrı ayrı teşekkür ediyor seçim kazanantüm delegelerimizi başarılarından dolayı kutluyorum.
Sayın divan, değerli misafirler, sevgili delegeler, I·.B.C¸.D. Dernegˆi, klasik dernekc¸iligˆin o¨tesinde u¨yesine kasko sigorta gibi gu¨vence verip geregˆini yapan gu¨c¸lu¨ ve iradeli sivil toplum o¨rgu¨tu¨du¨r. Sec¸imler, amacı ve gayesi hizmet etmek olanlar ic¸in yarıs¸ma yeridir. U¨yelerimizi temsil eden delegelerimiz, en gu¨zel kararı verecek neticeyi ortaya c¸ıkaracaktır.
Millet iradesinin u¨stu¨nde bas¸ka irade yoktur, olamaz. U¨yelerimiz adına temsil yetkisi olan delegelerimizin verecegˆi karara saygı duymalıyız.
Sevgili delegeler, değerli dostlar,
I·ETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü, tarihi gec¸mis¸iyle koca bir c¸ınar gibi bu¨yu¨mu¨s¸ ve gelis¸mis¸tir. I·s¸te bu bu¨yu¨k ve tarihi gec¸mis¸i olan kurumun bas¸ında go¨rev yapan Sayın Genel Mu¨du¨ru¨mu¨z Mu¨min Kahveci ve ekibi gayretli, verimli ve azimli c¸alıs¸malarıyla c¸alıs¸anlarımızın go¨nlu¨ne girmis¸ ve hayır duasını almıs¸tır. Ayrıca bir buc¸uk asra yaklas¸an ko¨klu¨ ve gu¨c¸lu¨ I·ETT kurumunu bu¨tu¨n birimleriyle c¸agˆın gereklerine uygun hale getirmek ic¸in gece gu¨ndu¨z demeden bu¨tu¨n gu¨cu¨nu¨ ortaya koymus¸ ve I·stanbul halkının mutlulugˆu ve huzuru ic¸in elden gelen bu¨tu¨n yo¨neticilik hu¨nerlerini sergilemis¸tir. Bu gayretli ve azimli c¸alıs¸malarından dolayı sayın genel mu¨du¨ru¨mu¨zu¨ ve ekibini takdir ediyor ve destekliyoruz.
I·ETT c¸alıs¸anlarına kars¸ı sevgi ve saygısını, yardım ve desteklerini esirgemeyen bu¨tu¨n bu¨yu¨klerimize s¸u¨kranlarımızı arz ederiz.
Sivil toplum o¨rgu¨tu¨nu¨n yo¨neticileri ve c¸alıs¸anları olarak bizler is¸imize ve as¸ımıza mutlaka sahip c¸ıkmalıyız. I·s¸ yerlerimizdeki is¸ barıs¸ı ve is¸ veriminin artırılması ic¸in elimizden gelen gayret ve c¸abayı go¨stermeliyiz. Aynı kurumun ic¸inde go¨rev yapan yo¨netici ve c¸alıs¸anlar olarak birbirimizi sevmeye, kucaklamaya ve hos¸go¨ru¨lu¨ olmaya mecburuz. Hazreti Mevlana torunları olarak herkese go¨nül kapımızı ac¸ık tutmalıyız.
Sevgili dostlar, son söz olarak İETT İşletmelerinde hayata geçirilen sendika ve dernek örgütlenmesinin her kademesinde görev yapan, emeği ve katkısı olan, özellikle İ.B.Ç.D. Derneğinin gelişmesi, büyümesi, kurumlaşması ve hizmetlerinin hayata geçirilmesinde emeği olan eski Genel Başkanımız Salim Sezer beye üyelerimiz adına şükranlarımızı sunar, bundan sonraki yaşamında sağlık ve mutluluklar dilerim.
Sözlerime son verirken genel kurul c¸alıs¸malarımızın bas¸arılı ve verimli gec¸mesini temenni eder, yeni sec¸ilecek olan genel yo¨netim kurulu u¨yelerini s¸imdiden tebrik eder, bas¸arılar dilerim. Bu duygu ve du¨s¸u¨ncelerle bu gu¨zel gu¨nu¨mu¨zde bizlerle beraber olmanızdan dolayı hepinize ayrı ayrı tes¸ekku¨r eder, sizleri saygı ve sevgiyle selamlarım.

    Ahmet GÜNÇE
Genel Başkan