Çalışma Yönetmeliği 2019

 

2019 YILI ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Yeni tüzük hükümlerine uygun olarak güncellenen çalışma yönetmeliği, Genel Yönetim Kurulunun 04/02/2019 tarih ve 2019/13 sayılı kararıyla yürürlüğe girmiştir.

1-) Dernek yöneticileri, tüzük ve çalışma yönetmeliğinin tüm hükümlerini, üyelere eşit ve adil uygulamakla yükümlüdür.
Hasar ödemesinin usul ve şartlarını içeren yazı metni çalışma yönetmeliğinin eki niteliğindedir.
2-) Kaza ekibinde görevli olan temsilci, kaza bilgilerini en kısa sürede işveren yetkilisine, Genel Başkana ve sendika şube başkanına bildirir. Genel Merkeze bildirir. Karakollardan kaza raporlarını alıp işyerine teslim eder ve bir suretini temsilcilikte dosyalar.
3-) Temsilciler, kaza hizmet araçlarını amaç ve hizmet dışı kullanamaz. Bölgelerde dernek adına yapılacak olan sosyal hizmetleri ve harcamayı, Genel Merkez yapar veya yaptırır.
4-) Anadolu bölgesine, bir bölge sorumlusu, dört temsilci, Bahçelievler, Fatih ve Şişli bölgesine, ayrı ayrı bir bölge sorumlusu, iki temsilci atanır. Genel Yönetim Kurulunca aksine karar alınmadıkça, temsilciler seçilmiş delegeden atanır.
Anadolu bölgesinde iki kaza ekibi görev yapar. (Anadolu 1 Üsküdar, Anadolu 2 Kadıköy) İhtiyaç halinde kaza ekipleri bölge ayrımı gözetmeden her kazaya bakar ve birbirine yardımcı olur. Temsilciler kaza ekibinde bölge sorumlusuna bağlı altı (6) ay görev yapabilir.
Çalışma kurallarına uymayan veya görevinde başarılı olamayan temsilci görevinden alınır ve yerine yenisi atanır. İhtiyaca göre temsilcinin görev süresi uzatılabilir. Ancak, kaza ekibinde görev yapacak olan temsilci ataması, görevden alınması, görev değişimi veya kaza ekibinde görev yapan temsilcinin görev süresinin uzatılması, Genel Yönetim Kurulu kararıyla yapılır.
Bölge sorumlusu, dernek adına yapılacak olan işleri yürütür. Kazaları işverenle birlikte takip ve koordine eder. Bölge sorumlusu veya temsilciler, asli görevleri dışında, başkasının görev alanına giren iş takibi yapamaz.
Kaza ekibinde görev yapan temsilciler, Pazar günü hafta tatili yapar, yerine bölge sorumluları tam gün kaza ekibinde görev yapar. (Ancak mesai alamaz ve hafta tatilini Cumartesi günü yapar)
Temsilci, görevine saat 14.00 de başlar, akşam 22.00 de sona erer. Aynı temsilci ertesi gün sabah 06.00 da görevine başlar, saat 14.00 de diğer temsilciye görevini ve aracı teslim eder.
Bölge sorumlusu, üyeye ait hasar, yardım, üye beyannamesi ve istifa dilekçesini, her hafta Perşembe günü tutanakla imza karşılığı Genel Merkeze teslim eder.
Genel Yönetim Kurulunca alınan karara göre, İş yerindeki kaza irtibat bürosunda görevli kişiler kesinlikle yemek yiyemez, yiyenlere müsaade edemez.
5-) Genel Yönetim Kurulu kararı olmadan derneğe ait kaza hizmet araçları İstanbul il sınırları dışına çıkarılamaz.
Temsilci, kaza hizmet aracı, hatalı sollama, hatalı park, kırmızı ışık ihlali, kanuni hız limiti ihlali ile emniyet şeridini kullanmadan dolayı yazılan trafik cezası, aracı kullanan temsilciden tahsil edilir. Genel Merkez tarafından düğün ve cenaze için görevlendirilen yönetici isterse dernek kaza hizmet aracından yararlanabilir. (Kazada olan araç hariç)
6-) Kaza hizmet araçları yakıtını, Genel Merkezce sözleşme yapılan POAŞ’ a ait (Petrol Ofisi) benzin istasyonlarındaki otomatik pompalardan ayda en fazla 200 litre motorin alabilir. İhtiyaç halinde ilave yakıtı temsilci para ile alır. Ödemeyi Genel Merkez fiş karşılığı yapar.
7-) Sağlık yardımı için;
a) İstirahat bitimi Cumartesi veya Pazar gününe rastlayan ve Pazartesi gününden itibaren istirahati devam eden üyemize sağlık yardımı yapılır.
b) İlk aldığı sağlık yardımı üzerinden beş yıl geçen ve altıncı yıldan gün alan üyeye, ikinci sağlık yardımı Genel Yönetim Kurulu kararıyla yapılabilir.
8-) Tekrar üyelik için;
a) Aidat borcundan dolayı üyeliği düşen kişi, altı ay üye yapılamaz. (Hapis yatanlar ile geçerli mazeret belgesi sunanlar hariç)
b) Şoförlükten başka göreve geçen ve üyelikten istifa eden kişi ile disiplin suçundan dolayı üyeliği düşen kişi, altı ay üye yapılamaz.
Bunlar dışında kalan ve fiilen çalışan işçi tüzük ve üye beyannamesinde belirtilen hükümlere bağlı kalmak kaydıyla derneğe üye olabilir.
9-) Bölge sorumlusu ve temsilci birlikte veya münferiden hasta olan üyemizi evinde veya hastanede ziyaret eder.
Genel merkeze düğün davetiyesi vermeyen üyenin, kendisi veya çocuğu için altın hediyesi verilemez.
10-) Yeni üye olan kişinin üye beyannamesini teslim alan bölge sorumlusu veya temsilci, evrakın arkasına adını, soyadını, sicilini ve teslim aldığı tarihi yazarak imzalamak zorundadır.
11-) Bölge sorumlusu, her ayın sonunda o ayki bölge faaliyetlerini gösteren aylık faaliyet belgesini hazırlar ve Genel Merkeze mail ortamında gönderir. Ayrıca kaza ekibi nöbet çizelgesini aylık olarak tutar ve temsilcilikte dosyalar.
12-) Genel Yönetim Kurulu kararıyla üyelere, Nisan ve Kasım aylarında kahvaltı verilir. Ayrıca İlkbahar ve Sonbaharda tespit edilen gün ve yerde ikramlı delege toplantısı yapılabilir.
13-) Genel Merkez, ölüm mesajını üyenin kendisi, eşi ve çocukları (üvey çocukları dahil) annesi ve babası, kardeşi, kayınvalidesi ve kayınpederi, büyükbaba ve büyükannesi için üyenin tamamına, Genel müdür ve yardımcılarına, özel kalem müdürü ve şefine, işçi personel, otobüs işletmesi ve metrobüs daire başkanları ve yardımcılarına, İşletme müdürlerine ve şeflere, bölge sorumlusunun vereceği bilgiye göre atar.
14-) Kaza hizmet araçları ile hasta olan üyeye hizmet verme şartları;
a) Kırık ve çıkığı olan, felçli yürüyemez durumda ağır hasta veya ameliyat olan üyenin kaza ekibinden yardım istemesi halinde, evine veya hastaneye gitmesi için yardımcı olur. Ayrıca görevi başında hasta olan ve hastaneye giden üye, kaza ekibinden yardım isteyebilir. Ancak kaza hizmet araçları ile asla ambulans hizmeti verilemez.
b) Yaralamalı veya ölümlü kaza yapan veya darp sonucu yaralanan veya mahkeme sonucu serbest kalan ve yardım isteyen üyenin isteğini kaza ekibi yerine getirir.
c) Üyenin kendisi veya birinci derece yakını için kan veren üye, evine bırakılabilir. Dernek kaza hizmet araçları ile üyenin kendisi ve birinci derece yakını için kan bulma veya verme hizmeti verilebilir.
Bölge sorumlusu ve temsilcilerin, tüzük ve çalışma yönetmeliği hükümlerine uygun iş ve işlem yapmalarını rica eder, çalışmalarında üstün başarılar dileriz.


HASAR, TAZMİNAT VE PARA CEZASI ÖDEMELERİ İÇİN İSTENEN EVRAKLAR 2019 (Ek-1)

1) Hasar ödemesi için; temsilcilerimiz bağlı bulundukları garajlardan üyenin hasarına ait maaş bordrosu ile onaylı işçi personel tanzim listesini alarak bölge sorumlusuna verir, bölge sorumlusu da her hafta Perşembe günü Genel Merkeze teslim eder. Ancak hasar listesinde toplam malzeme bedelinden fazla kesinti olması halinde, hasar tespit raporunun getirilmesi zorunludur.
2) Hasar ödemelerinin İkinci ve devamı ödemelerinde maaş bordrosu yeterlidir.
3) Tazminat ödemesi için; mahkeme kararı, ödemenin tamamını gösteren makam onaylı yazı ile maaş bordrosu ve  onaylı işçi personel tanzim listesi veya rücu makbuzu teslim edilecektir.
4) Tazminat ödemesinin ikinci ve devamı ödemelerinde maaş bordrosu yeterlidir.
5) Para cezası ödemesi için; mahkeme kararı, ödeme emri ile ödeme makbuzunun aslı veya tasdikli sureti teslim edilecektir.
6) Trafik para cezası ödemesi için; kaza raporu, trafik ceza makbuzu ile ödeme makbuzu veya banka dekontunun aslı teslim edilecektir.
7) Savcı cezaları için; mahkeme kararı, ödeme emri ile ödeme makbuzunun aslı teslim edilecektir.
8) Kefalet ödemesi için; mahkeme kararı ile ödeme makbuzunun aslı veya onaylı sureti teslim edilecektir.
9) Alkol ve Adli Tıp ödemeleri için; kaza raporu veya karakol ifade tutanağı, ödeme makbuzu veya kasa fişinin aslı teslim edilecektir.
10) Noter vekalet ödemesi için; vekalet fotokopisi ve noter ödeme makbuzunun aslı teslim edilecektir.
11) Kaybolan maaş bordrosu üzerinden en az bir ay geçmesi halinde, İETT Personel Müdürlüğü yevmiye kaleminden alınacak imzalı ve kaşeli onaylı çıktı bordro ile üyeye ödeme yapılır. Kiptaş üyemiz içinde aynı hüküm geçerlidir.
12) Bölge sorumlusu, hasar tutarı 10,00 TL’nin altında olan maaş bordrosu ile rücu makbuzunu tahkikattan alıp Genel Merkeze teslim edemez. Bu işlemi üye kendisi yerine getirir.

 

 
Salih ÖZTÜRK
Genel Sekreter
Abdulaziz KAYGISIZ
Genel Başkan