Derneğimizin Genel Amaçları

Madde 3 Derneğin Amacı:

Dernek üyelerinin, çalışmakta olduğu işyerlerinde asli görevlerini ifa ederken meydana gelen iş ve trafik kazaları sonucu ödemek zorunda oldukları,hasar, tazminat, para cezası ve benzeri diğer ödemeler sebebiyle uğrayacakları mağduriyetlerinin yapılacak maddi yardımlarla asgariye indirilmesidir. Ancak, yardımın yapılabilmesi için üyenin ödemek durumunda kaldığı hasar, tazminat, para cezası ve benzeri diğer ödemeler için istenilen belgeleri ibraz etmesi şarttır.Genel Yönetim Kurulu, iş veya trafik kazası sonucu zarara uğrayan üyeye, iş yeri TİS' in ilgili maddesinde belirtilen kusur nispetine uygun tüzükte belirtilen miktara göre ödeme yapar. Bu amaç doğrultusunda dernek aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) İş ve trafik kazalarını önleyici tedbirler alır. Bu konuda üyeler arasında işbirliğini temin etmek, üyelerin trafik bilgilerini artırmak, bu amaç doğrultusunda iş verenle birlikte veya tek başına kurs, seminer, konferans, sergi, panel, sempozyum ve benzerietkinlikler düzenlemek, bilimsel araştırmalar yapmak ve yaptırmak, bu konularda başarılı çalışmalarda bulunanları ödüllendirmek. Ayrıca yapılacak olan eğitim semineri ve benzeri diğer organizasyonlara katılacak, yönetici, delege ve üye tespitini, işyeri çalışma şartları ve izin durumuna göre, Genel Yönetim Kurulu yapar.
b) Aynı amaçlar doğrultusunda faaliyet gösteren meslek kuruluşlarının düzenlemiş olduğu faaliyetlere üyelerinin katılımını sağlamak.
c) Üyelerin ortak sorunlarını belirlemek ve bunların çözümünü sağlamak için, anket, araştırma ve inceleme yapmak ya da yaptırmak. Üye sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak üzere yayınlar yapmak veya yaptırmak, üyeleri ve kamuoyunu aydınlatmak.
d) Üyelerin sağlık, sosyal ve ekonomik sorunları ile ilgilenmek, sorunların çözümü konusunda, ilgili kurum ve kuruluşlarla, görüşme ve yazışmalarda bulunmak. Bu hususta dayanışma günleri düzenlemek, Genel Yönetim Kurulunca, gerekli görüldüğü takdirde yardım toplamak. Üyelerin sağlık sorunlarına yardımcı olmak amacıyla, sağlık kuruluşlarından yardım ve destek almak. Üyelere, sağlık, doğal afet ve benzeri diğer sosyal yardım ödemeleri ile hasar, tazminat, para cezası ve benzeri diğer ödemeler yapmak.
e) Üyelerin diğer çalışanlarla müşterek sorunlarının tespiti ile çözümleri konusunda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla görüşme ve yazışma yoluyla bilgi alışverişinde bulunmak veya görüşme yapmak, üyelere veya kamuoyuna aydınlatıcı bilgi sunmak.
f) Dernek amaçlarının gerçekleşmesi ile üye sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla plan ve projeler hazırlamak veya hazırlatmak, arşiv oluşturmak, bu hususta bilimsel yazışmalar yapmak, başarılı bulunan plan ve proje sahiplerini ödüllendirmek.
g) Dernek tüzüğünde belirtilen faaliyetleri yürütebilmek amacıyla taşınır ve taşınmaz mal ve hizmet alımı yapmak. İhtiyaç fazlasıtaşınır ve taşınmaz demirbaş malları ile araç ve gereç,  menkul ve gayrimenkulleri satmak veya yenisiyle değiştirmek.
h) Türkiye genelinde büyükşehir ve diğer belediyeler nezdinde çalışanlarca kurulmuş ve faaliyette olaniş ve trafik kazalarını önleme, dayanışma ve yardımlaşma dernekleri ile mesleki sorunlar temelinde yazışma ve görüşmeler yapmak ve bu kuruluşlarla işbirliğini geliştirmek için, federasyon çatısı altında birleşmeyi sağlamak, aynı amaçlar doğrultusunda faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlarla, yazışma, görüşme ve işbirliği yapmak, bu amaçla uzman istihdam etmek.
ı) Dernek adına, yurtiçi ve yurtdışına gidecek olan görevli kişilerin seyahat, konaklama, yol, yemek ve benzeri diğergiderlerinidernekkarşılayabilir.
i) Dernek adına, İstanbul içi veya dışında sosyal tesis edinmek, bu tesisi işletmek veya işlettirmek. Ayrıca sosyal amaçlı,çay bahçesisatın almak, işletmek veya işlettirmek.
j)Amaçlar bölümünde sayılan tüm hizmetlerin yerine getirilmesi için, yönetici, delege ve üyelere, yönelik yapılacak olan toplantı, eğitim semineri ve benzeridiğer toplantılar için,seyahat, konaklama, yol, yemek ve benzeri diğergiderlerile, yılbaşı promosyonu, sabah kahvaltısı, her yıl okutulanKuran ve Mevlit, üye çocukları için yapılan sünnet ve şöleni, iftar, gıda yardımı ve benzeri diğer faaliyetlere ait harcama giderlerini, dernek karşılar.            Amaçlar bölümünde ifade edilen, dernek hizmetlerinin yürütülebilmesi ve yapılacak olan harcama giderlerinin karşılanabilmesi için, Genel Yönetim Kurulu kararı şarttır.

Madde 5 Derneğe Üye Olma:

Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip onsekiz(18) yaşını ikmal etmiş olan ve dernekler yasasının ilgili maddeleri ile düzenlenen, dernek kurucusu ya da üyesi olabilmek için geçici ya da sürekli hak yoksunluğu veya sınırlaması kapsamında olmayan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlar, İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü, ilçe belediyeleri, Marmara bölgesi belediyelerine bağlı İşyerlerinde çalışmakta olan kadrolu veya sözleşmeli işçiler, (şirket işçileri ve emekli olan işçiler dahil)derneğe üye olabilir. Genel Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan müracaatlara azami 30 gün içinde kabulü veya reddi yönünde karar verir vesonuçmesajla bildirilir.(Şubeüye yapamaz)Üyenin, tüzükte yazılı olan yardım ve ödemelerden yararlanabilmesi için, üyeliğinin kabulünden itibaren, üyelik aidatını ödemesi, üye beyannamesine ve tüzük hükümlerine uyması şarttır.
            Dernek yöneticileri veya temsilcileri, dernek tüzüğünde belirtilen amaçlar ile üyelerin menfaatleri doğrultusunda yaptıkları çalışmalar sebebiyle, işveren tarafından işten çıkarılması veya kendi isteği olmadan iş yerinin değiştirilmesi veya emekli edilmesi veya iş akitlerinin askıya alınması halinde, istifa etmedikleri sürece, dernek üyelikleri ile yöneticilik veya temsilcilik görevleri devam eder. Bu sebeple oluşacak maddi kayıplarını, Genel Yönetim Kurulu kararıyla, dernek karşılayabilir. Ayrıca, emekli olan üye, aidatını ödediği ve istifa etmediği sürece, dernek üyeliği ve yöneticiliği devam eder.

Madde 6 Üyelikten Ayrılma ve Çıkarılma:

Üyelik şartlarını yerine getirmeyenler ile üç(3)ay peş peşe üyelik aidatını ödemeyenlerin üyeliği, üçüncü ayın bitiminden itibarenGenel Yönetim Kurulu kararıyla sona erer ve kayıtları silinir. Sonuç üyeye mesajla bildirilir.
Derneğin faaliyetlerini güçleştirici ve engelleyici eylem ve söylemde bulunanlar veya dernek üyelerini bu yönde açıkça kışkırtanlar veya sosyal medya üzerinden, dernekveyöneticileri hakkında bilgi ve belgeye dayanmayan yazılı veya sözlü suçlama yapanlar veya başka disiplin suçu işleyenler,Genel Yönetim Kurulu kararıyla üyelikten çıkartılır ve kayıtları silinir. Her ne sebeple olursa olsun üyelik hakkını kaybedenler, derneğe ödemiş olduğu aidatlar sebebiyle, geriye dönük herhangi bir hak talebinde bulunamazlar.

Madde 27 Yardımlaşmanın Yapılış Usulü ve Şartları:

Dernek üyeleri, mesai saatleri içinde işyerine ait araç veya gereçle, çalışması sırasında iş ve trafik kazasına sebebiyet vermesi veya iş ve trafik kazasına uğraması halinde, üyenin kendisine tüzüğün 3. maddesi ile diğer ilgili maddelerde öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde yardımda bulunulur.
a) Mahkemeye intikal eden iş ve trafik kazaları sonucu yapılacak olan yardım tutarı için,mahkeme kararı ile üyeye isabet eden, hasar, tazminat ve para cezasının, iş yeri TİS' e uygun kesilen miktar esas alınır. Ayrıcamaddi hasar ve benzeri diğer zararlarda, işyeri TİS hükümlerine uygun, üyeninmaaş bordrosundankesilen miktar esas alınarak ödeme yapılır.
İş ve trafik kazası sonucunda üyenin ödemek zorunda olduğu,hasar, tazminat, para cezası ve benzeri diğer ödemelerin bedeli, Yargıtay tarafından onanıp kesinleşmedikçe, üyeye ödeme yapılamaz.
b) Üyeye, hasar, tazminat, para cezası, yardım ve benzeri diğer ödemelerin yapılabilmesi için, üyelik tarihi ile kazanın oluş tarihi dikkate alınır ve buna göre ödeme yapılır. Kaza tarihinde üye olmayana ödeme yapılamaz.
Alkollü olarak iş ve trafik kazasına sebebiyet veren ve zarara uğrayan üye, dernek tüzüğünde öngörülen hiçbir yardımdan yararlanamaz.
Dernek tarafından ödenecek olan, hasar, tazminat ve para cezasının tutarı, üyenin ölümü halinde, yasal mirasçılarına belge ile ödenebilir.
Şoför olmayan üyelerin, görevleri sırasında kendilerine zimmetli bulunan, malzemenin kaybı veya zarara uğraması halinde, işyeri yetkili amirinin raporu ile üyenin bordrosundan kesilen miktarın % 50 sini dernek öder.Rucu veya tahsilat makbuzu istenmez.
c)Dernek, üyelerinin görevleri sırasında yapılan yaralamalı veya ölümlü kaza sonucu mahkeme kararı ile işyeri TİS'e göre üyeye isabet eden tazminat miktarının %75’ini öder.
Dernek, savcı tarafından yazılan paracezası ön ödemesinin, iş yeri TİS' e göre,üyeye isabet eden miktarın % 75 ini, veya toplam bedelin  % 50 sini öder.
      Dernek, ceza davası sonucu mahkeme kararıyla kesinleşen para cezası ile hapis cezasının paraya çevrilmesi halinde, işyeri TİS' e göre üyeye isabet eden miktarın % 50 sini veya işyeri TİS kapsamı dışında kalan toplam bedelin  % 50’sini öder.
d) Dernek,İşyeri TİS kapsamı dışında kalan ve üyenin maaş bordrosundan kesilen hasar veya para cezasının % 50' sini öder.Ancak ödeme için istenen evrakların tamam olması şarttır.
e)Dernek, garaj içi veya dışında hasarlı kaza yapan ve beş (5) üye aidat tutarını aşmayan hasar bedeli için trafik kaza raporu aramaz ve üyeye toplam tutarın  % 80'niniöder.
f)Dernek, görevi başında, işyeri aracı ile hasarlı, yaralamalı veya ölümlü kaza yapan üyeye, kaza sonucu yazılan trafik ceza tutarının  % 50 sini öder. Üye, derneğe trafik kaza raporu, trafik ceza makbuzu ile cezayı ödeme makbuzunun aslını veya onaylı suretini vermesi şarttır.
 Dernek araçlarına yazılan trafik cezalarını dernek öder. Ancak araca ait teknik kusur sebebiyle yazılan cezalar hariç, diğer cezalar şube avansından veya aracı kullanan kişiden alınabilir.Ödemeler hususunda düzenleme yapmaya, Genel Yönetim Kurulu yetkilidir.

Madde 28 Nakdi Yardımların Yapılış Usulü ve Şartları:

Genel Yönetim Kurulu kararı olmadan, dernek üyeleri dışında hiçbir kişi yada kuruluşa yardım yapılamaz. Dernek, görevi başında fiilen çalışan ve maddi hasarlı iş ve trafik kazası yapan veya kazaya uğrayan üyesine, işyeri TİS' e göre üyeye isabet eden hasar miktarının  % 80' ini öder.
Dernek, dış hatlar hariç, İşyerlerinde, maddi hasarlı biz bize kaza yapan üyesine, (metrobüs kazaları dahil) işyeri TİS' e göre, üyeye isabet eden hasar miktarının % 75' ini öder. kaza raporu aramaz.
Üyenin ölümü halinde, eşi ve çocuklarına, bunlar yoksa anne ve babasına, toplam otuz beş (35) üye aidat tutarı ölüm yardımı yapılabilir. Ödeme için, ölüm belgesi ile birinci derece yakını olan, eşi ve çocuklarından veya anne ve babasından birinin imzalı dilekçesi yeterlidir. Ayrıca altı (6) ayını doldurmayan üyeye toplam yirmi (20) üye aidat tutarı ölüm yardımı yapılabilir. Ancak üyenin ailesi cenazeyi İstanbul dışına yani memleketine götürmek için dernekten cenaze aracı veya yolcu otobüsü talep ederse, dernek cenazenin nakli için, kırk (40) üye aidat tutarı yol ücreti ödeyebilir. Cenaze işlerini, genel başkanın onayı ile, şube başkanı veya temsilci yürütür. Yol ücreti ödenen üyenin ailesine ayrıca ölüm yardımı yapılamaz.
Üye, geçirdiği iş ve trafik kazası sonucu yaralanması halinde, tedavisinin SGK hastanelerinde yapılması kaydıyla, ilk tedavi masrafları için üye adına, yirmi(20) üye aidat tutarı fatura, fiş veya gider makbuzu ile dernek ödeme yapabilir. Belirtilen hastaneler dışında yapılan tedavi giderleri için, dernek ödeme yapamaz. Dernek, kazaya uğrayan üyesinin tedavisi için her türlü hukuki, fiili ve insani görevini yerine getirir.
İş ve trafik kazası sonucu, dernek üyesi adına açılan, dava dosya harçları ilemahkeme masrafları,belge karşılığı dernek avukatlarına ödenebilir. Dernek üyesinin, işten çıkma, çıkarılma, istifa etme, aidat borcuveya diğer sebeplerle üyeliğinin sona ermesi halinde, kendisine ödeme yapılabilmesi için, geçirdikleri iş ve trafik kazasının çalıştıkları dönemde meydana gelmesi ve dernek üyesi olması şarttır.
Görevi başında yaptığı yaralamalı veya ölümlü kaza sonucu, tutuklu veya hükümlü olarak hapiste altı(6) ayını dolduran kadrolu üyeye, toplam otuz beş(35) üye aidat tutarı, dört(4) ayını dolduran sözleşmeli üyeye, toplam altmış (60) üye aidat tutarı yardım ödenebilir. Ancak işyeri TİS hükümlerine göre hapiste altı(6) ayını doldurmayan kadrolu üye ile dört(4) ayını doldurmayan sözleşmeli üyeye yardım ödemesi yapılamaz. Ödeme için tutuklamaveya serbest kalma veya belirtilen sürelerden daha fazla tutukluluk halinin devam ettiğine dair mahkeme kararı şarttır. 
Dernek, görevi başında, işyeri aracıyla kaza yapan ve mahkeme kararıyla tespit edilen kefalet karşılığı serbest bırakılan, üye adına kefalet ödemesinin % 75 ini öder. Ancak kefalet miktarını üye ile dernek görevlisi birlikte öder. Ödeme belgeleri genel merkeze teslim edilir.Ödeme için, mahkeme kararı ile tasdikli ödeme makbuzu şarttır.
Dernek adına görevli kişiler, dernek araçları ilehasarlı, yaralamalı ve ölümlü kaza yapmaları halinde,kesinleşen mahkeme kararıyla veya icra yoluyla veya trafik ve kaskosigortasına üçüncü şahıslar için ödenecek olanhasar, tazminat, para cezası ve benzeri diğer ödemelerin tamamını, kaza yapan görevli kişiler adına dernek ödemek zorundadır.Ayrıca kaza veya darp sonucu yaralanan yönetici veya görevli kişilerin hastane, ilaç ve tedavigiderlerinin tamamı dernek tarafından karşılanır.

Dernek,avukat vekalet ücretinin tamamı ile alkol muayene ücretinin tamamını, üyeye belge karşılığı öder.
Üye maaş bordrosundan kesilen, hasar, tazminat, para cezası ve benzeri ödemelerini kesildiği tarihten itibaren bir (1) yıl içinde dernekten alabilir. Bir (1) yıl içinde ödemesini almayan üyeye ödeme yapılamaz.
Dernek, İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü dışında çalışan üyelere, İETT İşletmeleri işyeri TİS hükümlerine uygun dernek tüzüğünde belirtilen miktara göre ödeme yapar.
Ani ve öngörülmeyen hallerde kullanılmak üzere dernek kasasında günlük bulunması gereken para miktarı, aylık gelirin % 15 ini geçemez. (şubeler dahil.)
Ödemeler hususunda düzenleme yapmaya, Genel Yönetim Kuruluyetkilidir.

Madde 29 Sosyal Yardımların Yapılış Usulü ve Şartları:

Dernek, her yıl geleneksel olarak üye çocukları için sünnet ve şöleni yapabilir. Sünnet ve şöleni için, sünnet kıyafeti, kesim ücreti, gezi, yemek ve benzeridiğer giderlerin tamamınıdernek karşılayabilir.
Üyenin kendisi evlenmesi ve davetiyesinin gelmesi halinde,Cumhuriyet altını takılabilir. Üye çocuklarının evlenmesi ve davetiyesinin gelmesi halinde, çeyrek altın takılabilir.
Sağlık yardımı, hasta olan üyenin kendisi, eşi, çocukları, anne ve babası için SGK ve özel hastanelerden alacağı sağlık hizmeti karşılığında ödenecek toplam para miktarı askeri ücretin iki katından fazla olması veya üyenin en az altmış(60) gün istirahatlı olması veya tedavi olduğu hastanede en az kırk beş (45) gün kesintisiz yatması halinde yapılabilir. Üye sağlık yardımı alabilmesi için, kendisi, eşi ve çocukları, anne ve babasının tedavisini belgelemek zorundadır. Buna göre üye, kendisi, eşi ve çocukları, anne ve babası için tedavi gördüğü hastaneden alacağı fatura, fiş veya vezne makbuzunun aslını veya doktor reçetesi ile birlikte ilaç faturası veya fişinin aslını veya üyenin kendisi için verilen altmış (60) gün kesintisiz istirahat belgesini veya üyenin hastanede en az kırk beş (45) gün kesintisiz yattığını gösteren hastaneden alınacak onaylı belgenin aslını, bağlı bulunduğu şube başkanlığına veya dernek temsilciliğine imzalı dilekçe ile teslim etmesi şarttır.  Sağlık evraklarını teslim eden üyeye, en fazla on beş(15) üye aidat tutarı sağlık yardımı yapılabilir. Ancak bir yıl içinde belgesini ibraz etmeyen üyeye sağlık yardımı yapılamaz.
Üyenin ikamet ettiği adreste, yangın, sel ve deprem gibi tabii afet olması halinde, otuz (30) gün içinde afet raporunun aslı veya onaylı sureti ile imzalı dilekçesini şube başkanlığına teslim eden üyeye bir defaya mahsus olmak üzere en fazla on beş (15) üye aidat tutarı yardım yapılabilir.
Üyenin ekonomik veya sosyal durumunun bozulması halinde, belgelemek kaydıyla üyeye on (10) üye aidat tutarı yardım yapılabilir. Ancak üyenin kredi kart borcu ile benzeri diğer banka borçları için yardım yapılamaz.
Üyelerimize sosyal yardım amaçlı münferiden veya topluca gıda yardımı yapılabilir.
Ödemeler hususunda düzenleme yapmaya, Genel Yönetim Kuruluyetkilidir.