Çalışma Yönetmeliği 2021

 

2021 YILI ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Yeni tüzük hükümlerine uygun olarak güncellenen çalışma yönetmeliği, Genel Yönetim Kurulunun 04/05/2020 tarih ve 2020/6 sayılı kararıyla yürürlüğe girmiştir.
1-) Dernek yöneticileri, tüzük ve çalışma yönetmeliğinin tüm hükümlerini, üyelere eşit ve adil uygulamakla yükümlüdür.
Hasar ödemesinin usul ve şartlarını içeren yazı metni çalışma yönetmeliğinin eki niteliğindedir.
2-) Kaza ekibinde görevli olan personelimiz, kaza bilgilerini en kısa sürede Genel Başkana ve Genel Merkeze bildirir.
3-) Kaza ekibinde görevli personelimiz, kaza hizmet araçlarını amaç ve hizmet dışı kullanamaz. Bölgelerde dernek adına yapılacak olan sosyal hizmetleri ve toplantıları, Genel Merkez yapar veya yaptırır.
4-) Yaralamalı ve ölümlü kazalarda, kaza ekibinde görevli personelimiz olay anından itibaren üyemizin yanına gider. Adli işlem süreci bitene kadar üyemizin yanından ayrılmaz. Olayın neticesini Genel Başkana ve Genel Merkeze bildirir.
5-) Anadolu bölgesinde bir kaza ekibi, Avrupa bölgesinde bir kaza ekibi görev yapar.
Çalışma kurallarına uymayan veya görevinde başarılı olamayan kaza ekibi görevlisi görevinden alınır ve yerine yenisi atanır.
Kaza ekibi, dernek adına yapılacak olan işleri bölge sorumlusuyla birlikte koordineli yürütür. Yaralamalı ve ölümlü kazalarda karakol sürecini avukatlık hizmetleri ile birlikte bölge sorumlusuyla yürütürler. Kaza ekibi görevlileri asli görevleri dışında, başkasının görev alanına giren işi takip edemez.
Kaza ekibinde görev yapan sorumlu sabah saat 06:00’da göreve başlar her gün bir garaj ziyaret eder. Kaza ekibinde görev yapan sorumlu Pazar günü tatil yapar.
Kaza ekibi sorumlusu, üyeye ait hasar, yardım, üye beyannamesi ve istifa dilekçesini, her hafta Perşembe günü tutanakla imza karşılığı Genel Merkeze teslim eder.
6-) Genel Yönetim Kurulu kararı olmadan derneğe ait kaza hizmet araçları İstanbul il sınırları dışına çıkarılamaz.
Kaza ekibi sorumlusu, kaza hizmet aracı, hatalı sollama, hatalı park, kırmızı ışık ihlali, kanuni hız limiti ihlali ile emniyet şeridini kullanmadan dolayı yazılan trafik cezasını, aracı kullanan öder. Genel Merkez tarafından düğün ve cenaze için görevlendirilen yönetici isterse dernek kaza hizmet aracından yararlanabilir.
7-) Kaza hizmet araçları yakıtını, Genel Merkezce sözleşme yapılan POAŞ’ a ait (Petrol Ofisi) benzin istasyonlarındaki otomatik pompalardan ayda en fazla 200 litre motorin alabilir.
8-) Sağlık yardımı için;
a) Kesintisiz 60 gün istirahati olan üyemize sağlık yardımı yapılır, Ancak İstirahat bitimi Cumartesi veya Pazar gününe rastlayan ve Pazartesi gününden itibaren istirahati devam eden üyemizde sağlık yardımından yararlanır.
b) İlk aldığı sağlık yardımı üzerinden beş yıl geçen ve altıncı yıldan gün alan üyeye, ikinci sağlık yardımı Genel Yönetim Kurulu kararıyla yapılabilir.
9-) Tekrar üyelik için;
Aidat borcundan dolayı üyeliği düşenler ile kendi isteği ile dernekten istifa edenlerin yeni üyelikleri altı ay sonra kabul edilir. Üyeliklerinin tekrar düşmesi veya istifa etmeleri halinde üyelikleri bir daha kabul edilmez. (Hapis yatanlar hariç)
10-) Bölge sorumlusu ve kaza ekibi sorumlusuyla birlikte veya münferiden hasta olan üyemizi evinde veya hastanede ziyaret eder.
Genel merkeze düğün davetiyesi vermeyen üyenin, kendisi veya çocuğu için altın hediyesi verilemez.
11-) Yeni üye olan kişinin üye beyannamesini teslim alan bölge sorumlusu veya kaza ekibi sorumlusu, evrakın arkasına adını, soyadını, sicilini ve teslim aldığı tarihi yazarak imzalamak zorundadır.
12-) Genel Merkez, ölüm mesajını üyenin kendisi, eşi ve çocukları (üvey çocukları dahil) annesi ve babası, kardeşi, kayınvalidesi ve kayınpederi, büyükbaba ve büyükannesi için üyenin çalışmış olduğu garaj personelinin tamamına mesaj atılır.
13-) Kaza hizmet araçları ile hasta olan üyeye hizmet verme şartları;
a) Kırık ve çıkığı olan, felçli yürüyemez durumda ağır hasta veya ameliyat olan ayrıca salgın hastalıkta üyenin kaza ekibinden yardım istemesi halinde, evine veya hastaneye gitmesi için yardımcı olur. Ayrıca görevi başında hasta olan ve hastaneye giden üye, kaza ekibinden yardım isteyebilir. Ancak kaza hizmet araçları ile asla ambulans hizmeti verilemez.
b) Yaralamalı veya ölümlü kaza yapan veya darp sonucu yaralanan veya mahkeme sonucu serbest kalan ve yardım isteyen üyenin isteğini kaza ekibi yerine getirir.

Eki:
1- Adet Hasar Ödeme Yazısı


HASAR, TAZMİNAT VE PARA CEZASI ÖDEMELERİ İÇİN İSTENEN EVRAKLAR 2021 (Ek-1)

1) Hasar ödemesi için; kaza ekiplerimiz bağlı bulundukları garajlardan üyenin hasarına ait maaş bordrosu ile onaylı işçi personel tanzim listesini alarak her hafta Perşembe günü Genel Merkeze teslim eder. Ancak hasar listesinde toplam malzeme bedelinden fazla kesinti olması halinde, hasar tespit raporunun getirilmesi zorunludur.
2) Hasar ödemelerinin İkinci ve devamı ödemelerinde maaş bordrosu yeterlidir.
3)
Tazminat ödemesi için; mahkeme kararı, ödemenin tamamını gösteren makam onaylı yazı ile maaş bordrosu ve onaylı işçi personel tanzim listesi veya rücu makbuzu teslim edilecektir.
4)
Tazminat ödemesinin ikinci ve devamı ödemelerinde maaş bordrosu yeterlidir.
5)
Para cezası ödemesi için; mahkeme kararı, ödeme emri ile ödeme makbuzunun aslı veya tasdikli sureti teslim edilecektir.
6)
Trafik para cezası ödemesi için; kaza raporu, trafik ceza makbuzu ile ödeme makbuzu veya banka dekontunun aslı teslim edilecektir.
7)
Savcı cezaları için; mahkeme kararı, ödeme emri ile ödeme makbuzunun aslı teslim edilecektir.
8)
Kefalet ödemesi için; mahkeme kararı ile ödeme makbuzunun aslı veya onaylı sureti teslim edilecektir.
9)
Alkol ve Adli Tıp ödemeleri için; kaza raporu veya karakol ifade tutanağı, ödeme makbuzu veya kasa fişinin aslı teslim edilecektir.
10)
Noter vekalet ödemesi için; vekalet fotokopisi ve noter ödeme makbuzunun aslı teslim edilecektir.
11)
Kaybolan maaş bordrosu üzerinden en az bir ay geçmesi halinde, İETT Personel Müdürlüğü yevmiye kaleminden alınacak imzalı ve kaşeli onaylı çıktı bordro ile üyeye ödeme yapılır. İsfalt üyemiz içinde aynı hüküm geçerlidir.
12)
Kaza ekibi sorumlusu, hasar tutarı 10,00 TL’nin altında olan maaş bordrosu ile rücu makbuzunu tahkikattan alıp Genel Merkeze teslim edemez. Bu işlemi üye kendisi yerine getirir.

 

 
Salih ÖZTÜRK
Genel Sekreter
Abdulaziz KAYGISIZ
Genel Başkan