Derneğimizin Genel Amaçları

Madde 3 Derneğin Amacı:

Dernek üyelerinin, çalışmakta olduğu işyerlerinde asli görevlerini ifa ederken meydana gelen iş ve trafik kazaları sonucu ödemek zorunda oldukları,hasar, tazminat, para cezası ve benzeri diğer ödemeler sebebiyle uğrayacakları mağduriyetlerinin yapılacak maddi yardımlarla asgariye indirilmesidir. Ancak, yardımın yapılabilmesi için üyenin ödemek durumunda kaldığı hasar, tazminat, para cezası ve benzeri diğer ödemeler için istenilen belgeleri ibraz etmesi şarttır.Genel Yönetim Kurulu, iş veya trafik kazası sonucu zarara uğrayan üyeye, iş yeri TİS' in ilgili maddesinde belirtilen kusur nispetine uygun tüzükte belirtilen miktara göre ödeme yapar. Bu amaç doğrultusunda dernek aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) İş ve trafik kazalarını önleyici tedbirler alır. Bu konuda üyeler arasında işbirliğini temin etmek, üyelerin trafik bilgilerini artırmak, bu amaç doğrultusunda iş verenle birlikte veya tek başına kurs, seminer, konferans, sergi, panel, sempozyum ve benzerietkinlikler düzenlemek, bilimsel araştırmalar yapmak ve yaptırmak, bu konularda başarılı çalışmalarda bulunanları ödüllendirmek. Ayrıca yapılacak olan eğitim semineri ve benzeri diğer organizasyonlara katılacak, yönetici, delege ve üye tespitini, işyeri çalışma şartları ve izin durumuna göre, Genel Yönetim Kurulu yapar.
b) Aynı amaçlar doğrultusunda faaliyet gösteren meslek kuruluşlarının düzenlemiş olduğu faaliyetlere üyelerinin katılımını sağlamak.
c) Üyelerin ortak sorunlarını belirlemek ve bunların çözümünü sağlamak için, anket, araştırma ve inceleme yapmak ya da yaptırmak. Üye sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak üzere yayınlar yapmak veya yaptırmak, üyeleri ve kamuoyunu aydınlatmak.
d) Üyelerin sağlık, sosyal ve ekonomik sorunları ile ilgilenmek, sorunların çözümü konusunda, ilgili kurum ve kuruluşlarla, görüşme ve yazışmalarda bulunmak. Bu hususta dayanışma günleri düzenlemek, Genel Yönetim Kurulunca, gerekli görüldüğü takdirde yardım toplamak. Üyelerin sağlık sorunlarına yardımcı olmak amacıyla, sağlık kuruluşlarından yardım ve destek almak. Üyelere, sağlık, doğal afet ve benzeri diğer sosyal yardım ödemeleri ile hasar, tazminat, para cezası ve benzeri diğer ödemeler yapmak.
e) Üyelerin diğer çalışanlarla müşterek sorunlarının tespiti ile çözümleri konusunda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla görüşme ve yazışma yoluyla bilgi alışverişinde bulunmak veya görüşme yapmak, üyelere veya kamuoyuna aydınlatıcı bilgi sunmak.
f) Dernek amaçlarının gerçekleşmesi ile üye sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla plan ve projeler hazırlamak veya hazırlatmak, arşiv oluşturmak, bu hususta bilimsel yazışmalar yapmak, başarılı bulunan plan ve proje sahiplerini ödüllendirmek.
g) Dernek tüzüğünde belirtilen faaliyetleri yürütebilmek amacıyla taşınır ve taşınmaz mal ve hizmet alımı yapmak. İhtiyaç fazlasıtaşınır ve taşınmaz demirbaş malları ile araç ve gereç,  menkul ve gayrimenkulleri satmak veya yenisiyle değiştirmek.
h) Türkiye genelinde büyükşehir ve diğer belediyeler nezdinde çalışanlarca kurulmuş ve faaliyette olaniş ve trafik kazalarını önleme, dayanışma ve yardımlaşma dernekleri ile mesleki sorunlar temelinde yazışma ve görüşmeler yapmak ve bu kuruluşlarla işbirliğini geliştirmek için, federasyon çatısı altında birleşmeyi sağlamak, aynı amaçlar doğrultusunda faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlarla, yazışma, görüşme ve işbirliği yapmak, bu amaçla uzman istihdam etmek.
ı) Dernek adına, yurtiçi ve yurtdışına gidecek olan görevli kişilerin seyahat, konaklama, yol, yemek ve benzeri diğergiderlerinidernekkarşılayabilir.
i) Dernek adına, İstanbul içi veya dışında sosyal tesis edinmek, bu tesisi işletmek veya işlettirmek. Ayrıca sosyal amaçlı,çay bahçesisatın almak, işletmek veya işlettirmek.
j)Amaçlar bölümünde sayılan tüm hizmetlerin yerine getirilmesi için, yönetici, delege ve üyelere, yönelik yapılacak olan toplantı, eğitim semineri ve benzeridiğer toplantılar için,seyahat, konaklama, yol, yemek ve benzeri diğergiderlerile, yılbaşı promosyonu, sabah kahvaltısı, her yıl okutulanKuran ve Mevlit, üye çocukları için yapılan sünnet ve şöleni, iftar, gıda yardımı ve benzeri diğer faaliyetlere ait harcama giderlerini, dernek karşılar.            Amaçlar bölümünde ifade edilen, dernek hizmetlerinin yürütülebilmesi ve yapılacak olan harcama giderlerinin karşılanabilmesi için, Genel Yönetim Kurulu kararı şarttır.